Logo
Nyhetsartikkel /

Vurderer å overta Origo Kultur

Dato: 10.03.10 10:41

Finnmark fylkeskommune vurderer å overta investeringsselskapet Origo Kultur AS og samordne låneordningen for kulturnæring, for å få et kraftigere verktøy i videreutviklingen av kulturnæringen i fylket.

Den forslåtte endringen i eierskapet medfører at Origo Kapital går ut. Fylkeskommunen vil dermed eie hele investeringssselskapet, og få større handlingsrom for tilpasning til kulturnæringens behov.

Forslaget som legges fram for fylkestinget 24.-25. mars innebærer å samordne investeringsfondet med fylkekommunens låneordning for kulturnæringen, for dermed å styrke kultursatsingen i Finnmark. Nøyaktig hvordan den nye modellen vil se ut er ennå ikke avklart, men ved å samordne disse virkemidlene vil man få reduserte kostnader til administrasjon og økt fokus på kulturbedriftene.

Fylkestinget vedtok i 2005 å avsette 20 mill. kr fra FFR-salget til et investeringsfond for kulturnæring. 12 mill. kr av disse ble avsatt til en låneordning for kulturnæringen og 8 millioner til investering i Origo Kultur AS, som ble stiftet i august 2005. Selskapet er 50 % eid av fylkeskommunen og 50 % av Origo Kapital AS. Fylkeskommunens mål med etableringen var å styrke arbeidet med å få flere kulturarbeidsplasser i Finnmark. Etter 4 års drift ser man at målet om flere kulturarbeidsplasser til en viss grad er oppnådd, mens avkastningen på investert kapital ikke er det.

Positivt for porteføljebedriftene
Den foreslåtte endringen av investeringsfondet vil styrke tilbudet til bedriftene som Origo Kultur har investert i. Det er i korte trekk snakk om en omfordeling av ressursbruken, noe også Origo Kapital AS er positiv til etter de siste års erfaringer med driften av Origo Kultur AS.

Finnmark fylkeskommune vil som eneeier ha flere virkemidler å by på, og vil kunne være mer slagkraftig i sitt arbeid mot kulturnæringen. Den nye modellen vil også innebære tilføring av kompetanse til bedriftene uten nødvendigvis å kreve høy økonomisk avkastning som gjenytelse for innsatsen.

Potensialet for kulturarbeidsplasser til stede
Grunnlaget for økning av arbeidsplasser i næringen har vist seg å være tilstede, og derfor bør virkemidlene tilpasses næringens behov for å bidra positivt. Man har erfart at kulturnæringen er av en karakter som krever andre virkemidler og insentiver til utvikling enn det et rent investeringsfond med høyt avkastningskrav kan gi.

NYHETER:

11.09.2017
Ny nettside
11.05.2015
Ny prosjektleder i Origo
09.01.2015
Styrekompetansekurs
11.04.2014
Ny prosjektleder i Origo
[ NYHETSARKIV